Pedagogisch beleid

Kinderopvang Plezier biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan: het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.

In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, draagt Kinderopvang Plezier er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden:

a. Op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen;
b. Kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

Emotionele veiligheid

Het opbouwen van het contact tussen kinderen en pedagogisch medewerkers is van groot belang. Het kind moet de pedagogisch medewerker leren kennen als volwassene die het kan vertrouwen, die aandacht geeft, die liefdevol en zorgzaam is en interesse in het kind heeft.
In het handelen sluit de pedagogisch medewerker aan bij de eigenheid en het ontwikkelingsniveau van het kind. Het belangrijkste uitgangspunt in de communicatie tussen een pedagogisch medewerker en het kind is, dat er sprake is van acceptatie. Wij streven naar een sfeer waarin alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, zich thuis voelen.
Door met vaste pedagogisch medewerkers te werken wordt het gevoel van geborgenheid en veiligheid bevorderd. Hiermee ontstaat een goede basis voor ontplooiing. De aanwezigheid van bekende pedagogisch medewerkers verlaagt drempels en stimuleert het kind allerlei ervaringen op te doen.

Vanuit de veilige basis kunnen ze initiatieven ontplooien, naar vermogen inbreng hebben en met eigen mogelijkheden experimenteren. Kinderopvang Plezier hecht veel waarde aan een klimaat van saamhorigheid in de groep waar ieder kind waardering krijgt en het recht heeft zichzelf te zijn. In de onderlinge contacten wordt er verwacht dat kinderen met respect met elkaar omgaan. Wij streven naar een huiselijke, ongedwongen open sfeer. Het is belangrijk dat kinderen in contact staan met leeftijdsgenootjes zodat ze de mogelijkheid hebben om deze banden op te bouwen en te onderhouden.

Ontwikkeling sociale competentie

Spel en ontdekking spelen een belangrijke rol bij het verwerken van emoties en bij de ontwikkeling van allerlei cognitieve, motorische en sociale vaardigheden. De inlevende pedagogisch medewerker is van wezenlijk belang zonder het initiatief bij het kind weg te halen.
De pedagogisch medewerker laat het kind vrij om ‘fouten’ te maken of een heel eigen soort spel/creatie te scheppen maar ook problemen/conflicten zelf op te laten lossen. Het kind kan op een uitdagende, creatieve, maar vooral positieve manier zijn of haar persoonlijke competenties ontwikkelen op allerlei verschillende ontwikkelingsgebieden. De pedagogisch medewerker doet dit door middel van haar aanbod in activiteiten.

Er wordt bewust aandacht besteed aan de leermomenten die zich zowel gepland als spontaan voordoen. Geplande leermomenten zijn bijvoorbeeld de activiteiten die we aanbieden. De spontane momenten kunnen zijn wanneer een kind naar een pedagogisch medewerker toe komt met een probleem.

Ontwikkeling persoonlijke competentie

De kinderen worden gestimuleerd in de omgang met elkaar en hoe ze met elkaar kunnen communiceren. Het ene kind heeft wat meer stimulans nodig om voor zichzelf op te komen en een ander kind leert juist meer te delen. Pedagogisch medewerkers geven hier aandacht aan door de kinderen zoveel mogelijk hun eigen conflicten te laten voorkomen of door ze het zelf op te laten lossen maar ook door ondersteuning te bieden als dit voor het kind meerwaarde heeft. De kinderen ontdekken zo zelf hoe ze problemen kunnen oplossen (in plaats van dat het voor ze wordt gedaan) wat hun sociale competenties stimuleert.

Kinderen kijken naar elkaar, reageren op elkaar, leren naast elkaar en met elkaar te spelen. De relaties met leeftijdsgenootjes worden steeds waardevoller. Pedagogisch medewerkers begeleiden de groep zodanig dat elk kind tot zijn recht komt en bewaken de groepssfeer. Door middel van groepsactiviteiten vinden kinderen hun weg in de groep. Gezamenlijke activiteiten zijn verbindend voor een groep. Tijdens de groepsactiviteiten wordt rekening gehouden met de individuele wensen en behoeften van het kind.

Normen en waarden

Kinderen zijn bij Kinderopvang Plezier met meer kinderen bij elkaar. Dit geeft extra mogelijkheden voor de overdracht van maatschappelijke omgangsregels, beleefdheidsregels en normen en waarden in de sociale omgang. Opvoeden in waarden en normen is meer. Het is ook de gelegenheid krijgen om met volwassenen te praten over je eigen mening en je handelen. De begeleiding naar zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en leren een positie in te nemen in de maatschappij zijn belangrijke elementen in de opvoeding van een schoolkind. Kinderopvang Plezier hanteert hierin ook christelijke normen en waarden. Denk hierbij aan; de minste durven zijn; niet oordelen en elkaar leren te vergeven.

Privacy

Kinderen hebben in hun vrije tijd recht op privacy. Er is binnen en buiten voldoende ruimte om ongestoord te kunnen spelen. Kinderen moeten autonoom leren handelen: zelfstandig leren omgaan met de wereld om hen heen. Zij kunnen daarom zelf kiezen met wie zij spelen en wat zij willen uitproberen.

“Een veilige, warme, gezellige en stabiele basis, dat is wat Plezier met hun enthousiasme en professionaliteit dubbel en dwars biedt, iedere dag weer!”

Anne – moeder van Felix en Hidde

Rondleiding aanvragen