Pedagogisch beleid

De vier pedagogische basisdoelen staan sinds 2005 in de beleidsregels kwaliteit kinderopvang. In de beleidsregels staat de uitwerking van wat in de Wet Kinderopvang bedoeld wordt met ‘verantwoorde kinderopvang’. Daarom staan deze doelen in het pedagogisch beleid van Kinderopvang Plezier. Deze doelen zijn het centrale uitgangspunt voor het dagelijkse werk op de groep.

Het opbouwen van het contact tussen kinderen en pedagogisch medewerkers is van groot belang. Het kind moet de pedagogisch medewerker leren kennen als volwassene die het kan vertrouwen, die aandacht geeft, die liefdevol en zorgzaam is en interesse in het kind heeft.
In het handelen sluit de pedagogisch medewerker aan bij de eigenheid en het ontwikkelingsniveau van het kind. Het belangrijkste uitgangspunt in de communicatie tussen een pedagogisch medewerker en het kind is, dat er sprake is van acceptatie. Wij streven naar een sfeer waarin alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, zich thuis voelen.
Door met vaste pedagogisch medewerkers te werken wordt het gevoel van geborgenheid en veiligheid bevorderd. Hiermee ontstaat een goede basis voor ontplooiing. De aanwezigheid van bekende pedagogisch medewerkers verlaagt drempels en stimuleert het kind allerlei ervaringen op te doen.

Vanuit de veilige basis kunnen ze initiatieven ontplooien, naar vermogen inbreng hebben en met eigen mogelijkheden experimenteren. Kinderopvang Plezier hecht veel waarde aan een klimaat van saamhorigheid in de groep waar ieder kind waardering krijgt en het recht heeft zichzelf te zijn. In de onderlinge contacten wordt er verwacht dat kinderen met respect met elkaar omgaan. Wij streven naar een huiselijke, ongedwongen open sfeer. Het is belangrijk dat kinderen in contact staan met leeftijdsgenootjes zodat ze de mogelijkheid hebben om deze banden op te bouwen en te onderhouden.

De kinderen worden gestimuleerd in de omgang met elkaar en hoe ze met elkaar kunnen communiceren. Het ene kind heeft wat meer stimulans nodig om voor zichzelf op te komen en een ander kind leert juist meer te delen. Pedagogisch medewerkers geven hier aandacht aan door de kinderen zoveel mogelijk hun eigen conflicten te laten voorkomen of door ze het zelf op te laten lossen maar ook door ondersteuning te bieden als dit voor het kind meerwaarde heeft. De kinderen ontdekken zo zelf hoe ze problemen kunnen oplossen (in plaats van dat het voor ze wordt gedaan) wat hun sociale competenties stimuleert.

Kinderen kijken naar elkaar, reageren op elkaar, leren naast elkaar en met elkaar te spelen. De relaties met leeftijdsgenootjes worden steeds waardevoller. Pedagogisch medewerkers begeleiden de groep zodanig dat elk kind tot zijn recht komt en bewaken de groepssfeer. Door middel van groepsactiviteiten vinden kinderen hun weg in de groep. Gezamenlijke activiteiten zijn verbindend voor een groep. Tijdens de groepsactiviteiten wordt rekening gehouden met de individuele wensen en behoeften van het kind.

Spel en ontdekking spelen een belangrijke rol bij het verwerken van emoties en bij de ontwikkeling van allerlei cognitieve, motorische en sociale vaardigheden. De inlevende pedagogisch medewerker is van wezenlijk belang zonder het initiatief bij het kind weg te halen.
De pedagogisch medewerker laat het kind vrij om ‘fouten’ te maken of een heel eigen soort spel/creatie te scheppen maar ook problemen/conflicten zelf op te laten lossen. Het kind kan op een uitdagende, creatieve, maar vooral positieve manier zijn of haar persoonlijke competenties ontwikkelen op allerlei verschillende ontwikkelingsgebieden. De pedagogisch medewerker doet dit door middel van haar aanbod in activiteiten.
Er wordt bewust aandacht besteed aan de leermomenten die zich zowel gepland als spontaan voordoen. Geplande leermomenten zijn bijvoorbeeld de activiteiten die we aanbieden. De spontane momenten kunnen zijn wanneer een kind naar een pedagogisch medewerker toe komt met een probleem.

Kinderen zijn bij Kinderopvang Plezier met meer kinderen bij elkaar. Dit geeft extra mogelijkheden voor de overdracht van maatschappelijke omgangsregels, beleefdheidsregels en normen en waarden in de sociale omgang. Opvoeden in waarden en normen is meer. Het is ook de gelegenheid krijgen om met volwassenen te praten over je eigen mening en je handelen. De begeleiding naar zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en leren een positie in te nemen in de maatschappij zijn belangrijke elementen in de opvoeding van een schoolkind.

Christelijke identiteit

Kinderopvang Plezier biedt een liefdevolle omgeving met christelijke normen en waarden aan. Kinderen worden spelenderwijs in aanraking gebracht met het christelijke geloof. Juist vanwege onze identiteit zijn bij Kinderopvang Plezier alle kinderen welkom, of ze nu wel of geen christelijke opvoeding krijgen.

Onze pedagogisch medewerkers hebben liefdevolle interesse voor ieder kind. Met aandacht en zorg doen wij ons werk en staan wij in contact met de kinderen. Kinderen mogen van ons verwachten dat zij de aandacht krijgen die zij nodig hebben en dat zij gezien worden als persoon en mens. Zo creëren wij samen een veilige en vertrouwde omgeving. Wij leven het leven voor zodat de kinderen het kunnen nabootsen en navolgen. In ons contact met de kinderen laten wij zien hoe je met respect en openheid met elkaar kunt omgaan. Wij geven de kinderen graag mee dat ze geliefd zijn door God.

Er zijn bij ons christelijke boekjes die gelezen of voorgelezen kunnen worden. Tijdens de christelijke feestdagen wordt er extra aandacht besteed aan het uitleggen wat deze feestdagen inhouden. Wij gebruiken daar graag boekjes, toneelspel en knutselactiviteiten voor.

Inspraak en verantwoordelijkheid

De buitenschoolse opvang is een leefgemeenschap voor de kinderen, waar ze vaak vele jaren achtereen komen. De kinderen bij Kinderopvang Plezier hebben recht op inspraak in hun leefomgeving. Zij worden betrokken bij de inrichting van de ruimtes, de aanschaf van speelgoed en de organisatie van activiteiten. De kinderen krijgen ook verantwoordelijkheid voor de ruimte, het materiaal, de uitvoering van activiteiten en het groepsgebeuren (opruimen, heel houden, mee helpen uitvoeren, jongere kinderen helpen, tegengaan van pesten, enzovoort). Zo leren zij verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving.

Privacy

Kinderen hebben in hun vrije tijd recht op privacy. Er is binnen en buiten voldoende ruimte om ongestoord te kunnen spelen. Kinderen moeten autonoom leren handelen: zelfstandig leren omgaan met de wereld om hen heen. Zij kunnen daarom zelf kiezen met wie zij spelen en wat zij willen uitproberen.

“Wat zijn jullie liefdevol en waarderend naar onze kinderen! Zo mooi hoe jullie hun sterke kanten zien en benoemen.”

Ineke – moeder van K. en J.

Scroll naar boven